To 7RCB NEWS - part2


 

7 & Roadster Club Belgium - NEWS - part1

 

 

CONTENT:

1. 01.04.2014 - INSPECTION of the OLDTIMERS - new procedure - Nl + F

2. 07.2013 - NEW OLDTIMER REGULATIONS - Nl + F

3. New Caterham 620R


 

 

- Vanaf 01.04.2014 (neen, dit is géén aprilvis..):

Nieuwe PROCEDURE voor de KEURING VAN OLDTIMERS voor het bekomen van een inschrijving met "O"plaat (bron BFOV) 

zie http://www.bfov-fbva.be/images/dossiers/NL/4312.2014.03nl.pdf

 

- Depuis le 01.04.2014 (et non, ce n'est pas un poisson d'avril):

Nouvelle PROCÉDURE pour le CONTROLE TECHNIQUE des ANCÊTRES afin de pouvoir l'immatriculer avec une plaque "O" (source FBVA) 

voir http://www.bfov-fbva.be/images/dossiers/FR/4312.2014.03fr.pdf

 

 

 

 

 

 

- OLDTIMERSTATUUT / STATUT ANCETRES (source BFOV-FBVA) 07.2013

 

De officiele tekst van 17 juni 2013 in het Staatsblad / Le texte officiel du 17 juin 2013 dans le Moniteur :
klik hier: http://www.bfov.be/images/frontpage/AR_ondertekend_exemplaar.pdf

 

In het kort de inhoud ervan, aangevuld met wat meer uitleg: http://www.bfov.be/images/frontpage/communique_NL.pdf

 

En brèf, le contenu ainsi que quelques infos complémentaires:  http://www.fbva.be/images/frontpage/communique_FR.pdf

 

 

OLDTIMERSTATUUT – QUID???

Nederlandstalige Versie hier - Version en Français plus bas...

Het nieuwe oldtimerstatuut is in voege sinds 1 juli maar het blijkt dat er nog een paar onduidelijkheden zijn die we willen ophelderen.

Op donderdag 04.07.2013 hadden we een nieuwe overlegvergadering met de FOD Mobiliteit en Vervoer en de GOCA waar een aantal punten verduidelijkt werden.

We hernemen hieronder de meest gestelde vragen die ons gesteld werden tijdens deze eerste week. We verzoeken u de vragen en de antwoorden aandachtig te lezen.

Peeter Henning

CEO BFOV

 

1. Wat met de straal van 25 km?

Gelet op het feit dat de oude wettekst vervangen werd door de nieuwe is er geen sprake meer van de straal van 25 km en valt deze beperking dus weg..

2. Mag ik met de O-plaat in het buitenland rijden?

Ja want de O-plaat is een gewone nummerplaat die geldig is in het buitenland.

3. Mag ik een aanhangwagen of caravan trekken met mijn oldtimer ingeschreven met een O-plaat?

Ja dit is toegelaten.

4. Wat is het sleepgewicht van mijn oldtimer?

Tot op heden werd er geen sleepgewicht toegekend voor oldtimers ingeschreven met een O-plaat. De BFOV heeft tijdens de onderhandelingen steeds gepleit om een sleepgewicht toe te kennen aan deze oldtimers teneinde onnodige discussies te vermijden. Een voorakkoord bestaat erin om een sleepgewicht toe te kennen hetzij via :

- een bestaand PVG nummer

- de eventuele vermelding ervan op een identificatieplaatje

- het onderhouds- of handleidingboekje van het voertuig of zelfs aan de hand van aangetoonde documentatie

- een formule die toegepast wordt door de GOCA op basis van artikel 21 van het KB 15.03.1968

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe instructie om dit sleepgewicht te bepalen. Van zodra deze instructie in voege zal treden zullen we u hieromtrent zeker tijdig informeren.

5. Is mijn trekhaak onderworpen aan een periodieke keuring zoals dit voorzien is voor moderne voertuigen?

Neen, de periodieke keuring is niet van toepassing, noch voor de oldtimer zelf, noch voor de trekhaak.

6. Erratum BFOV : Document 'Staat van het voertuig'

Tijdens onze communicatie van 26.06.2013, hebben we een flyer opgesteld die u kon afprinten om toe te voegen aan uw boorddocumenten.

Het puntje C op dit document maakte melding van het feit dat de oldtimers met een O-plaat een keuringsbewijs 'Staat van het voertuig genaamd' moesten bezitten. De meeste voertuigen ingeschreven met een O-plaat zijn sowieso in het bezit van dit document en dit wordt nu rechtstreeks afgeleverd bij elke nieuwe inschrijving.

Maar, tijdens de overschakeling naar de Europese nummerplaat hebben vele liefhebbers hun oude traditionele nummerplaat omgewisseld voor een Europese O-plaat en dit door middel van een administratieve procedure ZONDER dat de oldtimer een technische keuring moest ondergaan.

Tijdens onze overlegvergadering op donderdag 04.07.2013, werd de beslissing genomen dat deze liefhebbers zich niet naar de technische keuring moeten begeven, noch in het bezit hoeven te zijn van het document 'Staat van het voertuig'. Het feit dat de oldtimer een O-plaat bezit is voldoende om aan de ordediensten aan te tonen dat het voertuig vrijgesteld werd van een periodieke keuring.

We hebben intussen onze folder aangepast die u opnieuw kan afprinten via de volgende link: klik hier.

Opgelet: in het magazine dat onderweg is werd de oude folder nog toegevoegd. We zullen een nieuwe drukken en meesturen met ons magazine van de maand augustus.

7. Wat mag de technische keuring controleren met het oog op het bekomen van een O-plaat?

De verschillende keuringsstations moeten de instructie toepassen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Er is een nieuwe instructie in de maak teneinde deze gelijk te schakelen met de nieuwe wetgeving en van zodra deze van toepassing is zullen we u hierover informeren.

Intussen blijft de volgende instructie van toepassing: klik hier.

8. Attest 'Oldtimerverklaring'

We melden u dat de Oldtimerverklaring geen enkele waarde meer heeft gezien deze nog de oude wettekst weergeeft. U hoef deze verklaring dus niet meer mee te sturen met het roos aanvraagformulier tot inschrijving van een voertuig gezien deze voorzien wordt van de stempel 'Enkel Oldtimer'.

9. Hoe overschakelen van het gewone statuut naar het oldtimerstatuut?

Veranderen van statuut kan enkel door het voertuig aan te bieden aan de technische keuring en om alzo een herinschrijving aan te vragen als oldtimer. U ontvangt op de keuring een roos aanvraagformulier tot inschrijving van een voertuig dat u moet overhandigen aan de verzekeringsmakelaar. De verzekeringsmakelaar vraagt de nieuwe O-plaat aan die u door Bpost thuis of op een plaats naar keuze geleverd zal worden. U dient wel 30 EUR te betalen aan de postbode.

Het is raadzaam om deze wijziging aan te vragen tijdens de maand waarin u het voertuig op uw naam destijds heeft ingeschreven, dit om te vermijden dat u twee maal een forfaitaire verkeersbelasting zou moeten betalen. Bijvoorbeeld: het voertuig werd op uw naam ingeschreven op 15/09/2009, ga over tot de wijziging tijdens de maand september.

Er wordt geen bijzondere inverkeersbelasting (BIV) geheven gelet op het feit dat het om een herinschrijving gaat op naam van dezelfde titularis.

10. Mijn oldtimer is nog steeds voorzien van een traditionele nummerplaat (dus geen O-plaat). Ik heb nooit stappen ondernomen om deze om te wisselen naar een Europese O-plaat. Ik bezit al dan niet de toenmalige oldtimerverklaring. Ik ben niet meer naar de keuring geweest sinds x-aantal jaren. Ben ik in regel met de huidige wetgeving?

Neen, u bent helemaal niet meer in regel met de huidige wetgeving. Uw voertuig wordt trouwens aanzien als een gewone personenauto en niet als oldtimer! Hierdoor is de geldigheidsdatum van de technische keuring vervallen zelfs indien u destijds kon genieten van een vrijstelling door middel van de oldtimerverklaring.

Wat nu?

- u kan opnieuw naar de keuring gaan met het oog op een jaarlijkse keuring waar u dan een geldig keuringsbewijs zal ontvangen.

- u kan naar de technische keuring gaan met het oog om een O-plaat aan te vragen - zie procedure hernomen in vraag nr 9

11. Bestaan er O-platen voor gemotoriseerde twee- of driewielers?

Neen nog niet maar we werken momenteel aan een oldtimerstatuut voor de gemotoriseerde twee- of driewielers en waar er een O-plaat zal ontstaan voor deze voertuigen (motorfietsen en bromfietsen).

Dit vergt een aanpassing van het Koninklijk besluit van 10.10.1974 die verschillend is van het onlangs aangepaste KB in verband met het nieuwe oldtimerstatuut. We houden u op de hoogte van de vooruitgang van dit dossier.

12. Mag ik occasioneel een huwelijk rijden met een O-plaat?

Voor zover het vervoer occasioneel gebeurt (+/- 2 keer per jaar) en waarvoor geen vergoeding betaald wordt, en dat het om een vriendendienst gaat voor een lid van uw club of een lid van de familie, is dit uiteraard toegelaten.

Vanaf het ogenblik dat u de oldtimer geregeld gaat gebruiken voor het rijden van huwelijken en dit tegen vergoeding, dan is dit verboden met een O-plaat en dient de oldtimer aanzien te worden als ceremoniewagen.

13. Ik heb mij aangeboden aan de technische keuring met een bedrijfsvoertuig van minder dan 30 jaar oud maar men heeft geweigerd mijn oldtimer te keuren.

Inderdaad er zijn een aantal liefhebbers die huiswaarts mochten keren zonder keuring. De BFOV heeft inlichtingen ingewonnen bij de GOCA en het blijkt dat de informatica nog niet aangepast werd aan de nieuwe wetgeving. Ze vragen nog een aantal weken geduld voor dit type van voertuigen.

14. Quid met de landbouwvoertuigen van meer dan 25 jaar onder een normale nummerplaat?

Na het in voege stellen van de nieuwe G-nummerplaat van rode kleur, zijn er nog een aantal nieuwigheden op komst voor de landbouwvoertuigen, zoals bijvoorbeeld een verplichte periodieke keuring.

Dankzij de tussenkomst van de BFOV is het momenteel voorzien dat de liefhebbers van deze oldtimertraktoren vrijgesteld zullen worden van de periodieke keuring en dat ze nog steeds zullen kunnen gebruik maken van de verminderde belastbare rode diesel voor zover de minder dan 3,5 ton wegen en meer dan 25 jaar zijn en ingeschreven onder een O-plaat.

Van zodra we de wetteksten bezitten zullen we hierop uitgebreid terug komen.

NIEUW VANAF 1 SEPTEMBER

Misschien heeft u het gelezen of gehoord via de media maar vanaf 1 september zal er een nieuw inschrijvingsbewijs ingevoerd worden en dit bij elke nieuwe inschrijving. Het nieuwe inschrijvingsbewijs bestaat uit twee delen waarvan het eerste deel zich aan boord van het voertuig zal bevinden en het tweede deel op een beveiligde plaats. Bij verkoop van het voertuig dienen de twee delen aanwezig te zijn.

Het nieuwe inschrijvingsbewijs zal gratis afgeleverd worden bij elke nieuwe inschrijving maar zal betalend zijn indien de eigenaar een duplicaat zal aanvragen.

We komen hier uitgebreid op terug in ons magazine Retro Classic News van de maand augustus.

We hopen dat we de meeste vragen overlopen hebben maar blijven uiteraard ter beschikking voor bijkomende info.

De BFOV

 

 

LE STATUT ANCÊTRE – QUID???

Version en Français

Le nouveau statut est d'application depuis le 1er juillet mais il nous semble que vous avez encore besoin d'éclaircissements sur certains points.

Ce jeudi 04.07.2013 une nouvelle réunion avec l'SPF mobilité et transports et le GOCA a eu lieu où nous avons pu éclaircir certains sujets.

Nous reprenons ci-après les questions souvent posées lors de cette première semaine.

Nous vous prions de lire attentivement les questions et réponses.

Peeter Henning

CEO FBVA

 

1. Qu'en est-il du rayon de 25 kms?

Vu que l'ancien texte de loi a été supprimé et remplacé par le nouveau texte, il n'y a plus de restrictions en kms.

2. Est-ce que je peux me rendre à l'étranger avec la plaque 'O'?

Oui puisque la plaque 'O' est une plaque ordinaire et est valable à l'étranger.

3. Est-ce que je peux tirer une remorque ou caravane avec mon ancêtre en plaque 'O'?

Oui, cela est autorisé.

4. Quel est le poids tractable de mon ancêtre?

Jusqu'à ce jour, le poids tractable n'était pas déterminé pour les ancêtres en plaque 'O'. La FBVA a demandé lors des négociations de pouvoir déterminer ce poids tractable en vue d'éliminer le maximum de discussions. Un préaccord existe déjà pour déterminer ce poids tractable soit via :

- le n° de PVA existant

- l'éventuelle mention sur la plaquette d'identification

- le livret d'instructions du véhicule ou documentation obtenue

- une formule appliquée par le GOCA repris dans l'article 21 de l'AR 15.03.1968.

Actuellement une nouvelle instruction est en préparation en vue de pouvoir déterminer le poids tractable. Dès que cette instruction sera en vigueur, nous vous en informerons.

5. Est-ce que l'attache remorque est soumise à un contrôle technique périodique comme cela est d'application pour les véhicules modernes?

Non, le contrôle technique périodique pour les ancêtres en plaque 'O' n'existe pas, ni pour l'attache remorque.

6. Erratum FBVA : Document 'Etat du véhicule'

Lors de notre communication du 26.06.2013, nous avons rédigé le dépliant à imprimer pour garder à bord du véhicule.

Le point C de ce document mentionnait que les véhicules en plaque 'O' possédaient un certificat de visite au contrôle technique appelé 'Etat du véhicule'. La majorité des véhicules immatriculés en plaque 'O' possèdent effectivement ce document et à chaque nouvelle immatriculation ce certificat est délivré automatiquement.

Mais, lors de la mise en vigueur de la nouvelle plaque européenne, beaucoup d'amateurs ont pu échanger l'ancienne plaque d'immatriculation pour une plaque européenne et ce via une procédure administrative et SANS devoir repasser le véhicule au contrôle technique.

Lors de notre réunion de ce jeudi 04.07.2013, la décision a été prise que ces amateurs ne doivent pas repasser un contrôle technique, ni être en possession de ce document 'Etat du Véhicule'. Le fait que le véhicule est immatriculé en plaque 'O' suffit pour les forces de l'ordre de constater que le véhicule est dispensé d'un contrôle technique périodique.

Nous avons adapté notre dépliant que vous pouvez imprimer via le lien suivant : cliquez-ici.

Attention : dans le magazine qui arrivera bientôt dan votre boîte aux lettres, l'ancien dépliant est ajouté. Nous allons réimprimer ce dépliant pour joindre au magazine du mois d'août.

7. Qu'est ce que le contrôle technique peut vérifier en vue d'obtenir une plaque 'O'?

Les stations de contrôle technique doivent appliquer l'instruction rédigé par l'SPF Mobilité et Transports. Une nouvelle instruction est également en préparation suite à la modification de la loi et dès que cette instruction sera en vigueur, nous vous en informerons.

Jusqu'à nouvel ordre, l'instruction suivante est toujours d'application : cliquez-ici.

8. Attestation 'Déclaration Oldtimer'

Nous vous signalons que cette attestation 'Oldtimer' n'a plus aucune valeur vu qu'elle mentionne l'ancien texte de loi. Il ne faut plus joindre cette attestation à la demande d'immatriculation puisque le cachet 'uniquement ancêtre' est apposé sur le formulaire rose de demande d'immatriculation.

9. Comment passer d'un statut véhicule normal vers le statut ancêtre?

Changer de statut implique un passage au contrôle technique où vous devez demander le contrôle technique en vue d'une immatriculation ancêtre. Vous allez y recevoir le formulaire rose de demande d'immatriculation avec le cachet 'uniquement ancêtre' que vous devez remettre à votre courtier d'assurance. Le courtier d'assurance fera la demande de la plaque 'O' qui vous sera livrée par Bpost à votre domicile ou lieu de votre choix. Il faut payer 30 EUR au facteur.

Il est préférable de faire ce changement d'immatriculation dans le mois de la date d'immatriculation à votre nom et ce pour éviter de payer deux fois une taxe de circulation forfaitaire. Par exemple : le véhicule a été immatriculé à votre nom le 15/09/2009, faites alors ce changement d'immatriculation dans le courant du mois de septembre.

Il n'y a pas de taxe de mise en circulation à payer vu qu'il s'agit d'une réimmatriculation au nom du même titulaire.

10. Mon véhicule ancien porte toujours la plaque ordinaire d'époque (c'est à dire pas de plaque 'O'). Je n'ai jamais fait le nécessaire pour échanger ma plaque pour une plaque européenne. Je possède oui ou non la déclaration ancêtre de l'époque. Je ne me suis plus rendu au contrôle technique depuis X-temps. Est-ce que je suis en règle vis-à-vis de la loi?

Non, vous n'êtes plus en règle vis-à-vis de la loi. Votre véhicule est considéré actuellement comme voiture normale et non comme ancêtre! De ce fait la date de validité du contrôle technique est dépassée même si votre véhicule était à l'époque éventuellement dispensé de contrôle technique grâce à la déclaration ancêtre.

Que faire?

- soit se rendre à nouveau au contrôle technique pour un contrôle technique annuel et où vous recevrez un certificat de visite avec une date de validité.

- soit se rendre au contrôle technique en vue de demander une immatriculation en plaque 'O' - voir procédure question n° 9

11. Existe-t-il des plaques O pour les deux ou trois roues motorisées?

Non pas encore mais nous travaillons sur un statut ancêtre pour les deux roues motorisées où la mise en place d'une plaque 'O' pour les deux ou trois roues motorisées (motocyclettes et cyclomoteurs) est prévue.

Cela implique une modification de l'Arrêté Royal du 10.10.1974 qui est différent de celui que nous venons de modifier suite à ce nouveau statut ancêtre. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement de ce dossier.

12. Est-ce que je peux occasionnellement transporter des jeunes mariés avec mon ancêtre en plaque 'O'?

Pour autant que ce transport se fait occasionnellement (+/- 2 fois par an) et non rémunéré, ce pour faire plaisir à un membre de votre club ou à un membre de votre famille, cela est bien entendu autorisé.

A partir du moment où vous allez utiliser l'ancêtre de façon régulier où qu'il y a une rémunération, cela est interdit en plaque 'O' et le véhicule devra être considéré comme voiture de cérémonie.

13. Je me suis rendu au contrôle technique avec mon véhicule utilitaire de moins de 30 ans mais ils ont refusé de le contrôler en vue d'une immatriculation ancêtre.

Effectivement il y a eu quelques amateurs qui se sont vu refuser ce genre de contrôle technique. La FBVA a demandé des explications au GOCA et il appert que le système informatique n'a pas encore été adapté suite à la nouvelle loi. Ils demandent encore quelques semaines de patience pour ce genre de véhicules.

14. Quid des tracteurs agricoles de plus de 25 ans en plaque normale?

Suite à la mise en vigueur de la nouvelle marque d'immatriculation 'G' de couleur rouge, d'autres nouveautés sont en préparation pour les tracteurs agricoles, comme par exemple l'obligation d'un passage au contrôle technique périodique.

Grâce aux interventions de la FBVA il est actuellement prévu que les collectionneurs seront exonérés de contrôle technique périodique et pourront continuer à circuler avec du diesel rouge partiellement détaxé pour autant qu’ils utilisent un tracteur agricole de moins de 3,5 tonnes ou de plus de 25 ans immatriculé en plaque 'O'.

A partir du moment où nous aurons les textes de lois, nous vous en informerons.

NOUVEAUTE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE

Vous avez probablement lu ou entendu dans les médias qu'un nouveau certificat d'immatriculation sera mis en vigueur à partir du 1er septembre 2013 et ce à chaque nouvelle immatriculation. Ce nouveau certificat d'immatriculation aura deux volets. Un volet qui devra se trouver à bord du véhicule tandis que la deuxième partie devra se trouver à un lieu sécurisé. Lors de la vente du véhicule, les deux volets devront être présents.

Le nouveau certificat d'immatriculation sera gratuit lors de la livraison d'une nouvelle plaque, mais deviendra payante quand par exemple un duplicata sera demandée.

Nous reviendrons sur ce nouveau certificat d'immatriculation dans notre magazine Rétro Classic News du mois d'août.

Nous espérons avoir parcouru les questions les plus souvent posées, mais restons bien entendu à votre entière disposition.

La FBVA

 

 

NEW CATERHAM……

 

http://www.youtube.com/watch?v=2UQSExr2yEw

 

Caterham 620R spurt als een bliksemschicht

De Caterham Super Seven heeft een nieuw topmodel: de 620R die in 2,8 sec. van 0 tot 100 km/u sprint!

Aan boord van deze Caterham Super Seven 620R voel je je zonder twijfel een menselijke kanonskogel, want de spurt krijgt nog een extra sensationele dimensie door het feit dat je met je billen slechts enkele centimeters boven het asfalt zit in de open cockpit. Voor de aandrijving zorgt de bekende 2 liter Ford Duratec die met de hulp van een compressor dit keer 310 pk op de achterwielen zet. Met een gewicht van een kleine 500 kg, kom je zo aan 620 pk per ton, het cijfer waar de benaming '620R' naar verwijst. De 'mega' Super Seven krijgt verder aanpassingen aan de stroomlijn van de neuspartij, de afstelling van de ophanging en het koelsysteem en staat op sportieve Avon ZZR-rubbers. De cockpit kreeg een afwerking in koolstofvezel en wordt beschermd door een stevige rolkooi. De Caterham 620R komt tegen het eind van het jaar op de markt voor een prijs van om en bij 60.000 euro.(Belga)